top of page

Warunki korzystania

Akceptacja Regulaminu

Niniejsza Umowa Warunków Korzystania (niniejsza "Umowa") określa warunki, na jakich możesz korzystać z tej witryny internetowej ("Witryna").  Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową.  Niniejsza Witryna zawiera różne informacje dotyczące Baptystycznej Akcji Charytatywnej („BCA Poland” lub „My”) w formie tekstu, grafiki, wiadomości, raportów i innych materiałów (materialnych lub niematerialnych) („Treść”).  Uzyskując dostęp, przeglądając i/lub korzystając z tej Witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się być prawnie związanym niniejszą Umową.  Jeśli nie akceptujesz niniejszej Umowy (a tym samym nie zgadzasz się na związanie się niniejszą Umową), nie korzystaj z tej Witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionych warunków na naszej Stronie.

Ograniczenia w korzystaniu z materiałów

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Witryna zawiera Treść chronioną prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, tajemnicami handlowymi, patentami lub innymi prawami własności oraz że prawa te są ważne i chronione we wszystkich formach, mediach i technologiach istniejących obecnie i w przyszłości. Przyjmujesz również do wiadomości, że Treść jest i pozostanie własnością BCA Poland lub jakiejkolwiek innej strony (każdy „Współtwórca”), która była zaangażowana w przygotowanie lub publikację Treści.  Użytkownik nie może w żadnym momencie dochodzić jakichkolwiek roszczeń dotyczących własności jakichkolwiek treści z powodu korzystania z Witryny lub jakichkolwiek praw do korzystania z tej Witryny i nie będzie udzielać ani tworzyć ani cierpieć z tytułu istnienia jakiegokolwiek zastawu lub innego zabezpieczenia z tego tytułu.  Zgadzasz się przestrzegać wszystkich praw autorskich i praw dotyczących znaków towarowych i nie będziesz obciążać żadnych interesów ani dochodzić żadnych praw do Treści.  Użytkownik nie może modyfikować, przesyłać, brać udziału w sprzedaży lub przenoszeniu ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na jakiejkolwiek Treści, w całości lub w części.  Możesz drukować kopie Treści, pod warunkiem, że kopie te są wykonywane wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego i że przechowujesz wszelkie informacje zawarte w Treści lub utrzymywane przez Współtwórcę, takie jak wszystkie informacje o prawach autorskich, legendy znaków towarowych lub inne zawiadomienia o prawach własności. Nie będziesz przechowywać elektronicznie żadnej znaczącej części jakiejkolwiek Treści. Rada Organizacji Non-profit upoważnia Cię do przeglądania i korzystania z Treści na tej Stronie wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Korzystanie z Treści w jakiejkolwiek innej witrynie, w tym poprzez łącza lub ramki, lub w jakimkolwiek sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody BCA Polska.

Aby uzyskać zgodę na wykorzystanie treści z tej witryny lub biuletynu opracowanego i dystrybuowanego przez BCA Polska, należy poprosić o pisemną zgodę i podać pełne przypisanie. O zgodę należy zwrócić się pod adresem contact@bcapoland.org. Uznanie autorstwa treści na stronie powinno być podane w następujący sposób: „Przedruk za zgodą Baptystycznej Akcji Charytatywnej (BCA Poland).” Uznanie autorstwa treści biuletynu powinno być podane w następujący sposób: „Ten artykuł został przedrukowany za zgodą firmy Przedrukowany za zgodą firmy  Baptystyczna Akcja Charytatywna (BCA Poland)” czy „Publikacja Baptystycznej Akcji Charytatywnej ( BCA Poland).”

 

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

TREŚCI ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE JAKO USŁUGA DLA CZŁONKÓW SPOŁECZEŃSTWA. INFORMACJE PREZENTOWANE NA NINIEJSZEJ STRONIE SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.  ŻADNE INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA NINIEJSZEJ STRONIE NIE STANOWIĄ PORADY PRAWNEJ ANI NIE TWORZĄ RELACJI ADWOKAT-KLIENT POMIĘDZY BCA POLSKA A JAKĄKOLWIEK INNĄ STRONĄ. 

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE NINIEJSZA WITRYNA I ZAWARTOŚĆ JEJ ZNAJDUJĄCA SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”.  BCA POLAND I DOWOLNY Z JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH LUB ICH ODPOWIEDNICH URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELÓW (ŁĄCZNIE „BCA POLAND”) GWARANTUJE DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ LUB PRZYDATNOŚĆ JAKICHKOLWIEK TREŚCI. 

ŻADNA Z FIRM BCA POLAND NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZA STRONA BĘDZIE NIEPRZERWANA I WOLNA OD BŁĘDÓW, ANI ŻE STRONA, JEJ SERWER LUB JAKIEKOLWIEK PLIKÓW DO POBRANIA ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.  UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ NINIEJSZEJ STRONY ORAZ DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI JEST PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. 

BCA POLAND NIE UDZIELA ŻADNYCH, A NINIEJSZYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ, GWARANCJI LUB RĘKOJMI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO TEJ WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ RĘKOJMI I RĘKOJMI -NARUSZENIE PRAW OSÓB TRZECICH.  NIE OGRANICZAJĄC POWSZECHNOŚCI POWYŻSZEGO, BCA POLAND ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO WYNIKÓW, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ W WYNIKU KORZYSTANIA Z TEJ STRONY.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU BCA POLAND NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE POWODZENIEM UŻYTKOWNIKA NA INFORMACJACH UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM TREŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ.  TWOIM ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST OCENA DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI LUB TREŚCI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ.

W ŻADNYM WYPADKU ŻADNE Z BCA POLSKA STRONY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z TREŚCI, USŁUGI LUB NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWIĄZANE Z TREŚĆ, CZY OPARTE NA GWARANCJI, KONTRAKCIE, CZYNIE CZYNNYM LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ.

PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE  NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZANIEDBANIA, SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, W TAKICH JURYSDYKCJACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ BCA POLAND JEST OGRANICZONA W NAJWYŻSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z TEJ WITRYNY JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY.

Linki do innych witryn

Dla wygody użytkownika, niniejsza Witryna może okresowo udostępniać łącza do witryn internetowych osób trzecich za pośrednictwem łączy dostępnych na tej Witrynie, w tym witryn podmiotów powiązanych z BCA Polska („Witryny zewnętrzne”), jeśli uznamy to za stosowne. Listy linków nie są kompletnymi listami odpowiednich i/lub przydatnych zasobów internetowych.  Nasza decyzja o umieszczeniu łącza do Witryny osoby trzeciej nie stanowi aprobaty treści w tej połączonej Witrynie osoby trzeciej. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH ANI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO TREŚCI (LUB DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TAKICH TREŚCI) NA JAKIEJKOLWIEK STRONY ORAZ BCA POLAND NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO KTÓREGOKOLWIEK Z POWYŻSZYCH.  Podczas pobierania plików ze wszystkich Witryn należy zachować ostrożność, aby chronić komputer przed wirusami i innymi destrukcyjnymi programami.  Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do połączonych Witryn osób trzecich, robisz to na własne ryzyko. Wszelkie wątpliwości należy kierować do administratora lub webmastera Witryn zewnętrznych.  

Niedozwolone kadrowanie  

Elementy tej Witryny są chronione prawami handlowymi, znakami towarowymi, nieuczciwą konkurencją oraz innymi prawami stanowymi i federalnymi i nie mogą być kopiowane ani imitowane w całości ani w części w jakikolwiek sposób, w tym między innymi za pomocą ramek lub luster.  Żadna z Treści naszej Witryny nie może być retransmitowana bez wyraźnej zgody BCA Polska.

Użytkownik musi przestrzegać obowiązujących przepisów

Ta Witryna ma siedzibę w Polsce.  BCA Poland nie składa żadnych roszczeń dotyczących tego, czy Treści mogą być pobierane lub nadają się do użytku poza granicami Polski.  Jeśli uzyskujesz dostęp do tej Witryny spoza Polski, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z przepisami obowiązującymi w Twojej jurysdykcji.  

Potrzebujemy Twojego wsparcia już dziś!

bottom of page